yc-story

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อต้านภัยโควิด19 ค่ะ

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อต้านภัยโควิด19 ค่ะ

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อต้านภัยโควิด19 ค่ะ ![ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสน...
ทางร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ส่งยาไปโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ

ทางร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ส่งยาไปโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ

ทางร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ส่งยาไปโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ ![ร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง ส่งยาไปโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ](/medium/yc-stories/1-1.jpg "ร้านขายยา ย่งเชียงตึ๊ง...
BYOC : Bring Your Own Container

BYOC : Bring Your Own Container

Reduce.Reuse.Recycle ที่ร้านขายสมุนไพรจีน ย่งเชียงตึ๊ง คุณสามารถนำภาชนะมาใส่ยาจีน หรือสมุนไพรจีน ได้เองนะคะ แต่ถ้าไม่มีมา ทางร้านสามารถใช้กระดาษห่อยาให้ได้ค...